Đàn ông, cần nhất là mạnh mẽ. Còn bao dung thì hãy để cho phụ nữ.